تظاهرات در سلیمانیه عراق همچنان ادامه دارد

تظاهرات در سلیمانیه عراق همچنان ادامه دارد
ساکنان استان سلیمانیه در اعتراض به اوضاع اقتصادی و معیشتی در این استان تظاهرات کردند.

تظاهرات در سلیمانیه عراق همچنان ادامه دارد

ساکنان استان سلیمانیه در اعتراض به اوضاع اقتصادی و معیشتی در این استان تظاهرات کردند.
تظاهرات در سلیمانیه عراق همچنان ادامه دارد

ممکن است بپسندید...