شورای امنیت به اتفاق آراء تحریم‌های جدیدی علیه کره‌شمالی تصویب کرد

شورای امنیت به اتفاق آراء تحریم‌های جدیدی علیه کره‌شمالی تصویب کرد

شورای امنیت به اتفاق آراء تحریم‌های جدیدی علیه کره‌شمالی تصویب کرد

شورای امنیت به اتفاق آراء تحریم‌های جدیدی علیه کره‌شمالی تصویب کرد

ممکن است بپسندید...