فتنه جدید در حوزه اجتماعی اقتصادی پیش می‌رود/ ماجرای جلسه برادر یکی از سران فتنه با سفیر آلمان

فتنه جدید در حوزه اجتماعی اقتصادی پیش می‌رود/ ماجرای جلسه برادر یکی از سران فتنه با سفیر آلمان
وزیر اطلاعات دولت دهم گفت: در جریان فتنه ۸۸ برادر یکی از سران فتنه نیز با سفیر آلمان ارتباط برقرار می‌گیرد و در صحبت با او می‌گوید که اگر می‌خواهید انقلاب ساقط شود و انقلاب ایران را متوقف کنید باید در بحث اقتصادی کشور را مورد فشار قرار دهید.

فتنه جدید در حوزه اجتماعی اقتصادی پیش می‌رود/ ماجرای جلسه برادر یکی از سران فتنه با سفیر آلمان

وزیر اطلاعات دولت دهم گفت: در جریان فتنه ۸۸ برادر یکی از سران فتنه نیز با سفیر آلمان ارتباط برقرار می‌گیرد و در صحبت با او می‌گوید که اگر می‌خواهید انقلاب ساقط شود و انقلاب ایران را متوقف کنید باید در بحث اقتصادی کشور را مورد فشار قرار دهید.
فتنه جدید در حوزه اجتماعی اقتصادی پیش می‌رود/ ماجرای جلسه برادر یکی از سران فتنه با سفیر آلمان

ممکن است بپسندید...