موضع قطعی ما ممنوعیت هرگونه مذاکره درباره مسائل موشکی است/ غرب به‌دنبال امتیازگیری دوباره است

موضع قطعی ما ممنوعیت هرگونه مذاکره درباره مسائل موشکی است/ غرب به‌دنبال امتیازگیری دوباره است
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: غربی‌ها با عادی سازی بحث موشکی می‌خواهند زمانی که مذاکره موشکی مطرح می‌شود این موضوع دیگر برای ما عادی شده باشد.

موضع قطعی ما ممنوعیت هرگونه مذاکره درباره مسائل موشکی است/ غرب به‌دنبال امتیازگیری دوباره است

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی گفت: غربی‌ها با عادی سازی بحث موشکی می‌خواهند زمانی که مذاکره موشکی مطرح می‌شود این موضوع دیگر برای ما عادی شده باشد.
موضع قطعی ما ممنوعیت هرگونه مذاکره درباره مسائل موشکی است/ غرب به‌دنبال امتیازگیری دوباره است

ممکن است بپسندید...