نوبخت به مناطق زلزله زده کرمان سفر کرد

نوبخت به مناطق زلزله زده کرمان سفر کرد
سخنگوی دولت برای بازدید از مناطق زلزله زده کرمان عازم این استان شد.

نوبخت به مناطق زلزله زده کرمان سفر کرد

سخنگوی دولت برای بازدید از مناطق زلزله زده کرمان عازم این استان شد.
نوبخت به مناطق زلزله زده کرمان سفر کرد

ممکن است بپسندید...