وحدت حوزه و دانشگاه یا تعامل علم و دین؟

وحدت حوزه و دانشگاه یا تعامل علم و دین؟
خسروپناه در ادامه با اشاره به ماموریت علوم انسانی در کشف، شناخت و تدبیر جامعه گفت: «نمی‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که جامعه اسلامی با حکومت اسلامی در کنار علوم انسانی سکولار باشد.»

وحدت حوزه و دانشگاه یا تعامل علم و دین؟

خسروپناه در ادامه با اشاره به ماموریت علوم انسانی در کشف، شناخت و تدبیر جامعه گفت: «نمی‌توانیم این ادعا را داشته باشیم که جامعه اسلامی با حکومت اسلامی در کنار علوم انسانی سکولار باشد.»
وحدت حوزه و دانشگاه یا تعامل علم و دین؟

ممکن است بپسندید...