گفت و شنود؛ تورم!

گفت و شنود؛ تورم!
رئیس اداره از کارمندی که غیبت کرده بود پرسید؛ چرا سر کارت نبودی؟ جواب داد؛ شاید باور نکنید، ولی برای شام رفته بودم کره ماه دیر رسیدم!

گفت و شنود؛ تورم!

رئیس اداره از کارمندی که غیبت کرده بود پرسید؛ چرا سر کارت نبودی؟ جواب داد؛ شاید باور نکنید، ولی برای شام رفته بودم کره ماه دیر رسیدم!
گفت و شنود؛ تورم!

ممکن است بپسندید...