استاد یلدا الگوی عملی اخلاق دانشگاه بود/ قدردانی دانشگاه از استاد

استاد یلدا الگوی عملی اخلاق دانشگاه بود/ قدردانی دانشگاه از استاد
رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: استاد یلدا اخلاق تئوری نه، بلکه اخلاق عملی را با به‌کارگیری آن در رفتار، گفتار و منش خود به دانشجویان آموخت.

استاد یلدا الگوی عملی اخلاق دانشگاه بود/ قدردانی دانشگاه از استاد

رئیس دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: استاد یلدا اخلاق تئوری نه، بلکه اخلاق عملی را با به‌کارگیری آن در رفتار، گفتار و منش خود به دانشجویان آموخت.
استاد یلدا الگوی عملی اخلاق دانشگاه بود/ قدردانی دانشگاه از استاد

ممکن است بپسندید...