برای مقابله با زلزله آمادگی نسبی داریم

برای مقابله با زلزله آمادگی نسبی داریم
رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه زلزله هفته گذشته تذکری به همه بود تا بدانند موضوع زلزله در تهران اهمیت بالایی دارد، گفت: اکنون از نظر امداد و نجات برای مقابله با زلزله آمادگی نسبی داریم.

برای مقابله با زلزله آمادگی نسبی داریم

رئیس شورای شهر تهران با بیان اینکه زلزله هفته گذشته تذکری به همه بود تا بدانند موضوع زلزله در تهران اهمیت بالایی دارد، گفت: اکنون از نظر امداد و نجات برای مقابله با زلزله آمادگی نسبی داریم.
برای مقابله با زلزله آمادگی نسبی داریم

ممکن است بپسندید...