تکمیل و راه اندازی بیمارستان در حال ساخت زرند ضروری است

تکمیل و راه اندازی بیمارستان در حال ساخت زرند ضروری است
سرپرست سازمان اورژانس کشور از بیمارستان ۹۶ تختخوابی در حال ساخت زرند کرمان بازدید کرد.

تکمیل و راه اندازی بیمارستان در حال ساخت زرند ضروری است

سرپرست سازمان اورژانس کشور از بیمارستان ۹۶ تختخوابی در حال ساخت زرند کرمان بازدید کرد.
تکمیل و راه اندازی بیمارستان در حال ساخت زرند ضروری است

ممکن است بپسندید...