دانشجویان با شرکت در «طرح دعوت» رایگان به عتبات سفر می‌کنند

دانشجویان با شرکت در «طرح دعوت» رایگان به عتبات سفر می‌کنند
دانشجویان می‌توانند با شرکت در «طرح دعوت» که همزمان با ثبت‌نام هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان اجرا می‌شود، یک سفر رایگان به عتبات هدیه بگیرند.

دانشجویان با شرکت در «طرح دعوت» رایگان به عتبات سفر می‌کنند

دانشجویان می‌توانند با شرکت در «طرح دعوت» که همزمان با ثبت‌نام هجدهمین دوره عتبات دانشگاهیان اجرا می‌شود، یک سفر رایگان به عتبات هدیه بگیرند.
دانشجویان با شرکت در «طرح دعوت» رایگان به عتبات سفر می‌کنند

ممکن است بپسندید...