دانشجویان در اعتراض به عزل معاون فرهنگی علوم پزشکی بیرجند ۱۰۰۰ کامنت در پیج اینستاگرام وزیر بهداشت منتشر کردند

دانشجویان در اعتراض به عزل معاون فرهنگی علوم پزشکی بیرجند ۱۰۰۰ کامنت در پیج اینستاگرام وزیر بهداشت منتشر کردند
عضو بسیج دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: دانشجویان این دانشگاه پس از عزل معاون فرهنگی بالغ بر ۱۰۰۰ کامنت در پیج اینستاگرام وزیر بهداشت منتشر کردند و خواستار ابقای دستجردی شدند.

دانشجویان در اعتراض به عزل معاون فرهنگی علوم پزشکی بیرجند ۱۰۰۰ کامنت در پیج اینستاگرام وزیر بهداشت منتشر کردند

عضو بسیج دانشگاه علوم پزشکی بیرجند گفت: دانشجویان این دانشگاه پس از عزل معاون فرهنگی بالغ بر ۱۰۰۰ کامنت در پیج اینستاگرام وزیر بهداشت منتشر کردند و خواستار ابقای دستجردی شدند.
دانشجویان در اعتراض به عزل معاون فرهنگی علوم پزشکی بیرجند ۱۰۰۰ کامنت در پیج اینستاگرام وزیر بهداشت منتشر کردند

ممکن است بپسندید...