عصاره زندگی استاد یلدا عشق ورزی و محبت به دیگران بود

عصاره زندگی استاد یلدا عشق ورزی و محبت به دیگران بود
وزیر بهداشت با بیان اینکه دکتر یلدا یکی از برجسته‌ترین اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران است، گفت: دکتر یلدا معتقد بود، انسان در لباس مقدس پزشکی باید به مردم بی دریغ عشق بورزد.

عصاره زندگی استاد یلدا عشق ورزی و محبت به دیگران بود

وزیر بهداشت با بیان اینکه دکتر یلدا یکی از برجسته‌ترین اساتید دانشگاه علوم پزشکی تهران است، گفت: دکتر یلدا معتقد بود، انسان در لباس مقدس پزشکی باید به مردم بی دریغ عشق بورزد.
عصاره زندگی استاد یلدا عشق ورزی و محبت به دیگران بود

ممکن است بپسندید...