هزینه سنوات دانشجویان توسط هیئت امنا تعیین می‌شود/ ما براساس قانون وزارت علوم عمل می‌کنیم

هزینه سنوات دانشجویان توسط هیئت امنا تعیین می‌شود/ ما براساس قانون وزارت علوم عمل می‌کنیم
رئیس دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اعتراض دانشجویان در مورد قوانین سنواتی گفت: هزینه این قانون توسط هیئت امنای دانشگاه تعیین شده و دانشگاه نیز براساس قوانین وزارت علوم عمل می‌کند.

هزینه سنوات دانشجویان توسط هیئت امنا تعیین می‌شود/ ما براساس قانون وزارت علوم عمل می‌کنیم

رئیس دانشگاه علم و صنعت با اشاره به اعتراض دانشجویان در مورد قوانین سنواتی گفت: هزینه این قانون توسط هیئت امنای دانشگاه تعیین شده و دانشگاه نیز براساس قوانین وزارت علوم عمل می‌کند.
هزینه سنوات دانشجویان توسط هیئت امنا تعیین می‌شود/ ما براساس قانون وزارت علوم عمل می‌کنیم

ممکن است بپسندید...