بارزانی مسئول تشکیل اقلیم جدید در شمال عراق است

بارزانی مسئول تشکیل اقلیم جدید در شمال عراق است
یکی از اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق به تشکیل اقلیم قندیل از سوی پ. ک. ک. واکنش نشان داد و آن را طرحی اسرائیلی خواند که وضعیت عراق را بغرنج‌تر خواهد کرد.

بارزانی مسئول تشکیل اقلیم جدید در شمال عراق است

یکی از اعضای کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق به تشکیل اقلیم قندیل از سوی پ. ک. ک. واکنش نشان داد و آن را طرحی اسرائیلی خواند که وضعیت عراق را بغرنج‌تر خواهد کرد.
بارزانی مسئول تشکیل اقلیم جدید در شمال عراق است

ممکن است بپسندید...