باسوادی ۵ هزار زن عشایری و روستایی

باسوادی ۵ هزار زن عشایری و روستایی
مشاور رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در امور زنان از باسوادی ۵ هزار دختر و زن عشایری و روستایی در ۲ سال گذشته خبر داد.

باسوادی ۵ هزار زن عشایری و روستایی

مشاور رئیس سازمان نهضت سوادآموزی در امور زنان از باسوادی ۵ هزار دختر و زن عشایری و روستایی در ۲ سال گذشته خبر داد.
باسوادی ۵ هزار زن عشایری و روستایی

ممکن است بپسندید...