برادر معاون اول رئیس جمهور آزاد شد

برادر معاون اول رئیس جمهور آزاد شد
مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.

برادر معاون اول رئیس جمهور آزاد شد

مهدی جهانگیری برادر اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور با قرار وثیقه از زندان آزاد شده است.
برادر معاون اول رئیس جمهور آزاد شد

ممکن است بپسندید...