بروزرسانی اطلاعات استادان با توسعه نشریات علمی محقق می‌شود

بروزرسانی اطلاعات استادان با توسعه نشریات علمی محقق می‌شود
رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم گفت: توان‌مندی‌ اعضای هیات علمی که از طریق کارگاه‌های آموزشی جریان دارد با توسعه نشریات علمی محقق می‌شود.

بروزرسانی اطلاعات استادان با توسعه نشریات علمی محقق می‌شود

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان قم گفت: توان‌مندی‌ اعضای هیات علمی که از طریق کارگاه‌های آموزشی جریان دارد با توسعه نشریات علمی محقق می‌شود.
بروزرسانی اطلاعات استادان با توسعه نشریات علمی محقق می‌شود

ممکن است بپسندید...