سوله‌های اسکان اضطراری در زلزله اخیر فوراً آماده سرویس‌ بودند/ همه سوله‌ها را پس می‌گیریم!

سوله‌های اسکان اضطراری در زلزله اخیر فوراً آماده سرویس‌ بودند/ همه سوله‌ها را پس می‌گیریم!
رئیس شورای شهر تهران گفت: سوله‌های اسکان اضطراری شهرداری تهران فوراً پس از زلزله اخیر در اختیار مردم قرار گرفت

سوله‌های اسکان اضطراری در زلزله اخیر فوراً آماده سرویس‌ بودند/ همه سوله‌ها را پس می‌گیریم!

رئیس شورای شهر تهران گفت: سوله‌های اسکان اضطراری شهرداری تهران فوراً پس از زلزله اخیر در اختیار مردم قرار گرفت
سوله‌های اسکان اضطراری در زلزله اخیر فوراً آماده سرویس‌ بودند/ همه سوله‌ها را پس می‌گیریم!

ممکن است بپسندید...