عقب‌نشینی همه جانبه مسئولان مصلی امام در برابر ارشاد

عقب‌نشینی همه جانبه مسئولان مصلی امام در برابر ارشاد
شنیده شده یکی از وعده‌های مصلی شریک‌کردن ارشاد از درآمدهای تبلیغات و اجاره غرفه‌ها در فضای باز است که ظاهرا به مذاق مسندنشیان معاونت فرهنگی خوش آمده است.

عقب‌نشینی همه جانبه مسئولان مصلی امام در برابر ارشاد

شنیده شده یکی از وعده‌های مصلی شریک‌کردن ارشاد از درآمدهای تبلیغات و اجاره غرفه‌ها در فضای باز است که ظاهرا به مذاق مسندنشیان معاونت فرهنگی خوش آمده است.
عقب‌نشینی همه جانبه مسئولان مصلی امام در برابر ارشاد

ممکن است بپسندید...