لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» یا اجرای هدف ۵ سند ۲۰۳۰

لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» یا اجرای هدف ۵ سند ۲۰۳۰
ایران با عضویت در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد، عهده‌دار اجرایی کردن برنامه سازمان ملل مبنی بر «برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هدف ۵ سند ۲۰۳۰» شده است.

لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» یا اجرای هدف ۵ سند ۲۰۳۰

ایران با عضویت در هیئت اجرایی نهاد زنان سازمان ملل متحد، عهده‌دار اجرایی کردن برنامه سازمان ملل مبنی بر «برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان هدف ۵ سند ۲۰۳۰» شده است.
لایحه «امنیت زنان در برابر خشونت» یا اجرای هدف ۵ سند ۲۰۳۰

ممکن است بپسندید...