همکاری اقتصادی با ترکیه باید افزایش یابد

همکاری اقتصادی با ترکیه باید افزایش یابد
رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس ملی ترکیه بر افزایش همکاری‌ها به خصوص در حوزه اقتصادی تأکید کردند.

همکاری اقتصادی با ترکیه باید افزایش یابد

رئیس مجلس شورای اسلامی و رئیس مجلس ملی ترکیه بر افزایش همکاری‌ها به خصوص در حوزه اقتصادی تأکید کردند.
همکاری اقتصادی با ترکیه باید افزایش یابد

ممکن است بپسندید...