گفت و شنود؛ همایش!

گفت و شنود؛ همایش!
بالاخره ما نفهمیدیم این همه سمینار و همایش که همه روزه در سراسر کشور برپا می‌شود چه فایده‌ای دارد؟!

گفت و شنود؛ همایش!

بالاخره ما نفهمیدیم این همه سمینار و همایش که همه روزه در سراسر کشور برپا می‌شود چه فایده‌ای دارد؟!
گفت و شنود؛ همایش!

ممکن است بپسندید...