24 هزار نفر از دانشگاهیان کشور به عتبات عالیات اعزام شدند

24 هزار نفر از دانشگاهیان کشور به عتبات عالیات اعزام شدند
معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت:در شانزده و هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان حدود 24 هزار نفر از دانشگاهیان کشور به عتبات عالیات اعزام شدند که 5 هزار نفر از آنها را متاهلین تشکیل می‌دادند.

24 هزار نفر از دانشگاهیان کشور به عتبات عالیات اعزام شدند

معاون اجرایی و اعزام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان گفت:در شانزده و هفدهمین دوره عتبات دانشگاهیان حدود 24 هزار نفر از دانشگاهیان کشور به عتبات عالیات اعزام شدند که 5 هزار نفر از آنها را متاهلین تشکیل می‌دادند.
24 هزار نفر از دانشگاهیان کشور به عتبات عالیات اعزام شدند

ممکن است بپسندید...