آمریکا با کره شمالی با الگوی ایران برخورد می‌کند

آمریکا با کره شمالی با الگوی ایران برخورد می‌کند
یکی از فرمانداران ایالتی آمریکا در مقاله‌ای انتقادی خطاب به دولتمردان این کشور سفارش کرد در مقابله با کره شمالی از روش‌های تحریمی اوباما در قبال ایران پیروی کنند.

آمریکا با کره شمالی با الگوی ایران برخورد می‌کند

یکی از فرمانداران ایالتی آمریکا در مقاله‌ای انتقادی خطاب به دولتمردان این کشور سفارش کرد در مقابله با کره شمالی از روش‌های تحریمی اوباما در قبال ایران پیروی کنند.
آمریکا با کره شمالی با الگوی ایران برخورد می‌کند

ممکن است بپسندید...