ارقام مربوط به قیمت بنزین و گازوئیل گمانه زنی است/ این ارقام انتظارات تورمی در جامعه را تشدید می‌کند/ قالب پشیمان‌ها پای صندوق رای نیامدند

ارقام مربوط به قیمت بنزین و گازوئیل گمانه زنی است/ این ارقام انتظارات تورمی در جامعه را تشدید می‌کند/ قالب پشیمان‌ها پای صندوق رای نیامدند
سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: ارقامی که برای قیمت بنزین، گازوئیل و سایر حامل های انرژی بیان می‌شود همه گمانه زنی است و من به عنوان فردی مطلع می‌گویم که این حرف‌ها باعث تشدید انتظارات تورمی در جامعه خواهد شد.

ارقام مربوط به قیمت بنزین و گازوئیل گمانه زنی است/ این ارقام انتظارات تورمی در جامعه را تشدید می‌کند/ قالب پشیمان‌ها پای صندوق رای نیامدند

سخنگوی دولت در نشست خبری گفت: ارقامی که برای قیمت بنزین، گازوئیل و سایر حامل های انرژی بیان می‌شود همه گمانه زنی است و من به عنوان فردی مطلع می‌گویم که این حرف‌ها باعث تشدید انتظارات تورمی در جامعه خواهد شد.
ارقام مربوط به قیمت بنزین و گازوئیل گمانه زنی است/ این ارقام انتظارات تورمی در جامعه را تشدید می‌کند/ قالب پشیمان‌ها پای صندوق رای نیامدند

ممکن است بپسندید...