اگر اعلام برائت صادقانه باشد استقبال می‌کنیم

اگر اعلام برائت صادقانه باشد استقبال می‌کنیم
اگر کسی واقعا نسبت به یک حادثه تلخ و یک ظلمی که در حق نظام شده، تاکنون مقاومت کرده، اما اکنون برگردد و اعلام برائت کند و بپذیرد که اشتباه کرده، ما باید استقبال کنیم، ولی مشروط به این که این اعلام برائت واقعی باشد.

اگر اعلام برائت صادقانه باشد استقبال می‌کنیم

اگر کسی واقعا نسبت به یک حادثه تلخ و یک ظلمی که در حق نظام شده، تاکنون مقاومت کرده، اما اکنون برگردد و اعلام برائت کند و بپذیرد که اشتباه کرده، ما باید استقبال کنیم، ولی مشروط به این که این اعلام برائت واقعی باشد.
اگر اعلام برائت صادقانه باشد استقبال می‌کنیم

ممکن است بپسندید...