سرپرست اداره کل پشتیبانی دانشگاه آزاد منصوب شد

سرپرست اداره کل پشتیبانی دانشگاه آزاد منصوب شد
معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد با صدور حکمی سرپرست اداره کل پشتیبانی این دانشگاه را منصوب کرد.

سرپرست اداره کل پشتیبانی دانشگاه آزاد منصوب شد

معاون توسعه مدیریت و منابع دانشگاه آزاد با صدور حکمی سرپرست اداره کل پشتیبانی این دانشگاه را منصوب کرد.
سرپرست اداره کل پشتیبانی دانشگاه آزاد منصوب شد

ممکن است بپسندید...