شرط شماره‌گذاری ۲۵ خودروی غیراستاندارد چیست؟

شرط شماره‌گذاری ۲۵ خودروی غیراستاندارد چیست؟
معاون نظارت سازمان ملی استاندارد گفت: خودروهایی که اسمشان برای جلوگیری از شماره‌گذاری آمده است در صورت رسیدن به استانداردهای مورد تأیید سازمان استاندارد، دوباره شماره‌گذاری می‌شوند.

شرط شماره‌گذاری ۲۵ خودروی غیراستاندارد چیست؟

معاون نظارت سازمان ملی استاندارد گفت: خودروهایی که اسمشان برای جلوگیری از شماره‌گذاری آمده است در صورت رسیدن به استانداردهای مورد تأیید سازمان استاندارد، دوباره شماره‌گذاری می‌شوند.
شرط شماره‌گذاری ۲۵ خودروی غیراستاندارد چیست؟

ممکن است بپسندید...