محاکمه‌ی عادلانه سران فتنه حق ملت شریف ایران است

محاکمه‌ی عادلانه سران فتنه حق ملت شریف ایران است
شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های اردبیل طی بیانیه‌ای خواستار محاکمه‌ی عادلانه و به دور از اغراض سیاسی سران فتنه شدند.

محاکمه‌ی عادلانه سران فتنه حق ملت شریف ایران است

شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های اردبیل طی بیانیه‌ای خواستار محاکمه‌ی عادلانه و به دور از اغراض سیاسی سران فتنه شدند.
محاکمه‌ی عادلانه سران فتنه حق ملت شریف ایران است

ممکن است بپسندید...