کمیسیون امنیت ملی مجلس از علیرضا کریمی تجلیل کرد

کمیسیون امنیت ملی مجلس از علیرضا کریمی تجلیل کرد
اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه عصر امروز از علیرضا کریمی قدردانی کردند.

کمیسیون امنیت ملی مجلس از علیرضا کریمی تجلیل کرد

اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه عصر امروز از علیرضا کریمی قدردانی کردند.
کمیسیون امنیت ملی مجلس از علیرضا کریمی تجلیل کرد

ممکن است بپسندید...