۵۱ میلیارد تومان در دانشگاه علوم پزشکی زنجان با کسری بودجه مواجه هستیم

۵۱ میلیارد تومان در دانشگاه علوم پزشکی زنجان با کسری بودجه مواجه هستیم
رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: در سال‌جاری ۵۱ میلیارد تومان کسری بودجه داریم که در صورت عدم تامین مالی، ارائه خدمات در حوزه سلامت با مشکل مواجه خواهد شد.

۵۱ میلیارد تومان در دانشگاه علوم پزشکی زنجان با کسری بودجه مواجه هستیم

رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان گفت: در سال‌جاری ۵۱ میلیارد تومان کسری بودجه داریم که در صورت عدم تامین مالی، ارائه خدمات در حوزه سلامت با مشکل مواجه خواهد شد.
۵۱ میلیارد تومان در دانشگاه علوم پزشکی زنجان با کسری بودجه مواجه هستیم

ممکن است بپسندید...