ایجاد موقوفات برای حمایت از رسانه‌های متعهد و مردمی ضرورت دارد

ایجاد موقوفات برای حمایت از رسانه‌های متعهد و مردمی ضرورت دارد
رئیس سازمان اوقاف با تاکید بر اینکه با پشتوانه مردمی نهاد وقف می‌توانیم از رسانه‌های مردمی، متعهد و انقلابی حمایت کنیم بر ضرورت تشکیل کارگروه مشترک وقف و رسانه تاکید کرد.

ایجاد موقوفات برای حمایت از رسانه‌های متعهد و مردمی ضرورت دارد

رئیس سازمان اوقاف با تاکید بر اینکه با پشتوانه مردمی نهاد وقف می‌توانیم از رسانه‌های مردمی، متعهد و انقلابی حمایت کنیم بر ضرورت تشکیل کارگروه مشترک وقف و رسانه تاکید کرد.
ایجاد موقوفات برای حمایت از رسانه‌های متعهد و مردمی ضرورت دارد

ممکن است بپسندید...