تشکل جوانان رضوی هدفی آرمان‌گرایانه در خدمت به محرومان دارد

تشکل جوانان رضوی هدفی آرمان‌گرایانه در خدمت به محرومان دارد
تولیت آستان قدس رضوی گفت: خدمت تشکل جوانان رضوی به محرومان، نوعی دگرخواهی است که با تمام دگرخواهی‌های عالم تفاوت دارد.

تشکل جوانان رضوی هدفی آرمان‌گرایانه در خدمت به محرومان دارد

تولیت آستان قدس رضوی گفت: خدمت تشکل جوانان رضوی به محرومان، نوعی دگرخواهی است که با تمام دگرخواهی‌های عالم تفاوت دارد.
تشکل جوانان رضوی هدفی آرمان‌گرایانه در خدمت به محرومان دارد

ممکن است بپسندید...