رسانه‌های غربی در فتنه ۸۸ سعی کردند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند/ نقش بر آب شدن آرزوی فتنه‌گران در ۹ دی

رسانه‌های غربی در فتنه ۸۸ سعی کردند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند/ نقش بر آب شدن آرزوی فتنه‌گران در ۹ دی
عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بازخوانی روایت فتنه سال ۸۸ گفت: رسانه‌های غربی در فتنه ۸۸ سعی کردند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند اما ۹ دی آرزوی فتنه‌گران را نقش برآب کرد.

رسانه‌های غربی در فتنه ۸۸ سعی کردند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند/ نقش بر آب شدن آرزوی فتنه‌گران در ۹ دی

عضو هیات علمی دانشگاه تهران در بازخوانی روایت فتنه سال ۸۸ گفت: رسانه‌های غربی در فتنه ۸۸ سعی کردند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند اما ۹ دی آرزوی فتنه‌گران را نقش برآب کرد.
رسانه‌های غربی در فتنه ۸۸ سعی کردند از آب گل‌آلود ماهی بگیرند/ نقش بر آب شدن آرزوی فتنه‌گران در ۹ دی

ممکن است بپسندید...