۹ دی بصیرتی به ما اعطا کرد تا دشمنان را به خوبی بشناسیم

۹ دی بصیرتی به ما اعطا کرد تا دشمنان را به خوبی بشناسیم
رییس نهاد رهبری در دانشگاه‌های آزاد اردبیل گفت: ۹ دی ماه در سایه امام حسین(ع) به بصیرتی دست یافتیم تا دشمنان را به خوبی بشناسیم و راه صحیح را انتخاب کنیم.

۹ دی بصیرتی به ما اعطا کرد تا دشمنان را به خوبی بشناسیم

رییس نهاد رهبری در دانشگاه‌های آزاد اردبیل گفت: ۹ دی ماه در سایه امام حسین(ع) به بصیرتی دست یافتیم تا دشمنان را به خوبی بشناسیم و راه صحیح را انتخاب کنیم.
۹ دی بصیرتی به ما اعطا کرد تا دشمنان را به خوبی بشناسیم

ممکن است بپسندید...