استاندار: کرمان در برابر زلزله 6 ریشتری مقاوم است

استاندار:

کرمان در برابر زلزله 6 ریشتری مقاوم است

استاندار:

کرمان در برابر زلزله 6 ریشتری مقاوم است

استاندار:

کرمان در برابر زلزله 6 ریشتری مقاوم است

ممکن است بپسندید...