راه‌های گسترش همکاری‌ دانشگاه‌های ایران و ترکیه بررسی شد

راه‌های گسترش همکاری‌ دانشگاه‌های ایران و ترکیه بررسی شد
راه‌های گسترش همکاریهای علمی ایران و ترکیه با حضور روسای دانشگاههای معین دو طرف در دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت.

راه‌های گسترش همکاری‌ دانشگاه‌های ایران و ترکیه بررسی شد

راه‌های گسترش همکاریهای علمی ایران و ترکیه با حضور روسای دانشگاههای معین دو طرف در دانشگاه تبریز مورد بررسی قرار گرفت.
راه‌های گسترش همکاری‌ دانشگاه‌های ایران و ترکیه بررسی شد

ممکن است بپسندید...