مهدی چمران در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد سخنرانی می‌کند

مهدی چمران در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد سخنرانی می‌کند
بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مشهد همایش بصیرتی به مناسبت ۹ دی را با سخنرانی مهدی چمران، عضو سابق شورای شهر تهران برگزار می‌کند.

مهدی چمران در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد سخنرانی می‌کند

بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان مشهد همایش بصیرتی به مناسبت ۹ دی را با سخنرانی مهدی چمران، عضو سابق شورای شهر تهران برگزار می‌کند.
مهدی چمران در جمع دانشجویان دانشگاه فرهنگیان مشهد سخنرانی می‌کند

ممکن است بپسندید...