کویت: شورای همکاری خلیج فارس به فعالیت خود ادامه خواهد داد

کویت: شورای همکاری خلیج فارس به فعالیت خود ادامه خواهد داد
معاون وزیر امور خارجه کویت از ادامه فعالیت شورای همکاری خلیج فارس علیرغم اختلاف میان سه کشور عضو آن با قطر خبر داد.

کویت: شورای همکاری خلیج فارس به فعالیت خود ادامه خواهد داد

معاون وزیر امور خارجه کویت از ادامه فعالیت شورای همکاری خلیج فارس علیرغم اختلاف میان سه کشور عضو آن با قطر خبر داد.
کویت: شورای همکاری خلیج فارس به فعالیت خود ادامه خواهد داد

ممکن است بپسندید...