بحرانِ مدیریت بحران!/ بر خانه حرام و به میخانه حلال!

بحرانِ مدیریت بحران!/ بر خانه حرام و به میخانه حلال!
نشریات دانشجویی در هفته گذشته تیتر‌ها و سرمقاله‌‍‌های خود را به مهمترین مسائل روز کشور اختصاص دادند.

بحرانِ مدیریت بحران!/ بر خانه حرام و به میخانه حلال!

نشریات دانشجویی در هفته گذشته تیتر‌ها و سرمقاله‌‍‌های خود را به مهمترین مسائل روز کشور اختصاص دادند.
بحرانِ مدیریت بحران!/ بر خانه حرام و به میخانه حلال!

ممکن است بپسندید...