مشکلات اقتصادی مردم مستضعف را از مسئولان دولتی مطالبه کنید/ مرجعیت شیعه همواره پناهگاه مظلومان و مستضعفان بوده است

مشکلات اقتصادی مردم مستضعف را از مسئولان دولتی مطالبه کنید/ مرجعیت شیعه همواره پناهگاه مظلومان و مستضعفان بوده است
جوانان انقلابی و دانشجویان بسیجی، احتراما، مطالبه صریح و تاکید علنی و شفاف مراجع معظم تقلید، به مسئولان دولتی بر رسیدگی همراه با اولویت به اقشار کم درآمد و محروم، اجرای جدی سیاست های اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی و در یک کلام اتخاذ رویکرد انقلابی تحت منظومه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در همه زمینه ها به ویژه اقتصاد را خواستاریم.

مشکلات اقتصادی مردم مستضعف را از مسئولان دولتی مطالبه کنید/ مرجعیت شیعه همواره پناهگاه مظلومان و مستضعفان بوده است

جوانان انقلابی و دانشجویان بسیجی، احتراما، مطالبه صریح و تاکید علنی و شفاف مراجع معظم تقلید، به مسئولان دولتی بر رسیدگی همراه با اولویت به اقشار کم درآمد و محروم، اجرای جدی سیاست های اقتصاد مقاومتی و تقویت تولید ملی و در یک کلام اتخاذ رویکرد انقلابی تحت منظومه رهنمودهای رهبر معظم انقلاب در همه زمینه ها به ویژه اقتصاد را خواستاریم.
مشکلات اقتصادی مردم مستضعف را از مسئولان دولتی مطالبه کنید/ مرجعیت شیعه همواره پناهگاه مظلومان و مستضعفان بوده است

ممکن است بپسندید...