تخریب اموال عمومی به دست اغتشاشگران در تهران

تخریب اموال عمومی به دست اغتشاشگران در تهران
تعداد محدودی از اغتشاشگران لحظاتی قبل در خیابان انقلاب منتهی به میدان فردوسی بخش زیادی از اموال عمومی را تخریب کردند.

تخریب اموال عمومی به دست اغتشاشگران در تهران

تعداد محدودی از اغتشاشگران لحظاتی قبل در خیابان انقلاب منتهی به میدان فردوسی بخش زیادی از اموال عمومی را تخریب کردند.
تخریب اموال عمومی به دست اغتشاشگران در تهران

ممکن است بپسندید...