ترکیه از آمریکا موشک‌های هوا به هوای پیشرفته می‌خرد

ترکیه از آمریکا موشک‌های هوا به هوای پیشرفته می‌خرد
ترکیه از یک شرکت بزرگ تسلیحاتی آمریکا موشک‌های هوا به هوای میانبُرد پیشرفته خریداری می‌کند.

ترکیه از آمریکا موشک‌های هوا به هوای پیشرفته می‌خرد

ترکیه از یک شرکت بزرگ تسلیحاتی آمریکا موشک‌های هوا به هوای میانبُرد پیشرفته خریداری می‌کند.
ترکیه از آمریکا موشک‌های هوا به هوای پیشرفته می‌خرد

ممکن است بپسندید...