روایت یک شاهد عینی از معطلی دو ساعته بین معترضین خیابان انقلاب

روایت یک شاهد عینی از معطلی دو ساعته بین معترضین خیابان انقلاب
از حافظ تا آزادی اومدم. چند نکته‌ای که دیدم را خلاصه از همینجا توی خیابون مینویسم. طبیعی است که این مشاهدات من است و همه صحنه‌ها را ندیدم. از ساعت ۱۶ تا ۱۸.

روایت یک شاهد عینی از معطلی دو ساعته بین معترضین خیابان انقلاب

از حافظ تا آزادی اومدم. چند نکته‌ای که دیدم را خلاصه از همینجا توی خیابون مینویسم. طبیعی است که این مشاهدات من است و همه صحنه‌ها را ندیدم. از ساعت ۱۶ تا ۱۸.
روایت یک شاهد عینی از معطلی دو ساعته بین معترضین خیابان انقلاب

ممکن است بپسندید...