نخستین خط کشتیرانی مستقیم خرمشهر به عمان افتتاح شد

نخستین خط کشتیرانی مستقیم خرمشهر به عمان افتتاح شد
خط کشتیرانی خرمشهر به بندر صحار کشور عمان افتتاح شد تا سومین خط کشتیرانی و نخستین خط کشتیرانی باری ایران و عمان باشد.

نخستین خط کشتیرانی مستقیم خرمشهر به عمان افتتاح شد

خط کشتیرانی خرمشهر به بندر صحار کشور عمان افتتاح شد تا سومین خط کشتیرانی و نخستین خط کشتیرانی باری ایران و عمان باشد.
نخستین خط کشتیرانی مستقیم خرمشهر به عمان افتتاح شد

ممکن است بپسندید...