چگونه بدنه اجتماعی فتنه ریزش کرد؟

چگونه بدنه اجتماعی فتنه ریزش کرد؟
دکتر کچوییان طی مصاحبه ای گفت: فتنه 88 ابعاد مختلفی داشت و گروه‌های مختلفی درگیر آن بودند و این تعبیری که برخی از آن به‌عنوان جنگ احزاب نام می‌بردند، درست است و گویای تنوع نیروهای اجتماعی است که درگیر این مساله بودند.

چگونه بدنه اجتماعی فتنه ریزش کرد؟

دکتر کچوییان طی مصاحبه ای گفت: فتنه 88 ابعاد مختلفی داشت و گروه‌های مختلفی درگیر آن بودند و این تعبیری که برخی از آن به‌عنوان جنگ احزاب نام می‌بردند، درست است و گویای تنوع نیروهای اجتماعی است که درگیر این مساله بودند.
چگونه بدنه اجتماعی فتنه ریزش کرد؟

ممکن است بپسندید...