گفت و شنود؛ تنبل!

گفت و شنود؛ تنبل!
یارو می‌گفت: این خروس ما خیلی تنبله، هر دو هفته در میان یک بار می‌خونه!

گفت و شنود؛ تنبل!

یارو می‌گفت: این خروس ما خیلی تنبله، هر دو هفته در میان یک بار می‌خونه!
گفت و شنود؛ تنبل!

ممکن است بپسندید...