آیا اغتشاشات اخیر موجب افزایش تحریم‌ها خواهد شد؟

آیا اغتشاشات اخیر موجب افزایش تحریم‌ها خواهد شد؟
ناآرامی‌های اخیر در برخی شهر‌های ایران در حالی رخ داده که واشنگتن برای ایجاد اجماع علیه ایران و همراه کردن اروپایی‌ها با خود به شدت به یک بهانه نیاز دارد.

آیا اغتشاشات اخیر موجب افزایش تحریم‌ها خواهد شد؟

ناآرامی‌های اخیر در برخی شهر‌های ایران در حالی رخ داده که واشنگتن برای ایجاد اجماع علیه ایران و همراه کردن اروپایی‌ها با خود به شدت به یک بهانه نیاز دارد.
آیا اغتشاشات اخیر موجب افزایش تحریم‌ها خواهد شد؟

ممکن است بپسندید...