استاندار تهران: مجوزی برای تجمع در تهران صادر نشده است/تجمعات غیرقانونی است

استاندار تهران: مجوزی برای تجمع در تهران صادر نشده است/تجمعات غیرقانونی است

استاندار تهران: مجوزی برای تجمع در تهران صادر نشده است/تجمعات غیرقانونی است

استاندار تهران: مجوزی برای تجمع در تهران صادر نشده است/تجمعات غیرقانونی است

ممکن است بپسندید...